SUS stA?r for:A�

Samarbeid a�� Utvikling a�� Skaparvilje

 • Vi vil ha fleire til A? besA?ke oss
 • Vi vil at fleire skal bo her
 • Vi vil at folk skal trivast her

Vi A?nskjer A? etablere eit selskap som skal arbeide for A? vitalisere kommunen og kommunesentret.

PA? eit bygdemA?te i Kulturstua pA? BatnfjordsA?ra 3. februar 2009 vart det oppnemnt eit interimsstyre som har arbeidd med aksjeteikning. Fristen for aksjeteikning var 15. april og det var konstituerande generalforsamling for SUS i Gjemnes as i 25. mai.
Det fA?rste og store arrangementet for selskapet vil bli A? arrangere Dyregod-dagane 2009 4. a�� 6. september.
Det er oppnemnt ei prosjektgruppe som har ansvar for arrangementet og er i full gang med arbeidet.

Styret for SUS i Gjemnes as:
Arnar Lyche, leder
Hans Martin FlatsetA?, nestleder
A?yvind Silset, styremedlem
Kari Aamyri BA?, styremedlem
Ola Hoftun, styremedlem
Anne Dahle Fugelsnes, styremedlem

1. vara Kristian Jordal
2. vara Ingunn Torvik
3. vara Mads L. AspA?s

 

Vedtekter for SUS i Gjemnes AS

Vedtatt av generalforsamlingen 25. april 2017

A� 1 Navn og Organisering

 1. Selskapets navn er SUS i Gjemnes AS
 2. SUS i Gjemnes AS er et aksjeselskap som har forretningskontor i Gjemnes Kommune.

A� 2 FormA?l

 1. Selskapets formA?l er A? arbeide for utvikling og vekst i Gjemnes Kommune.
 2. Hovedarrangementet skal vA�re arrangementet A�DyregodA� / A�Dyregod-daganeA�, med visjon om A? vA�re den mest profesjonelle og slagkraftige messe for landbruk og andre bygdenA�ringer i Midt-Norge, og posisjonere Gjemnes Kommune som et attraktivt sted A? bo.
 3. I tillegg skal selskapet ta initiativ til A? gjennomfA?re, alene og /eller sammen med andre, ulike typer arrangement som kan bidra til aktivitetsA?kning og vekst i kommunen.
 4. Den kapital som selskapet over tid bygger opp, skal benyttes i trA?d med selskapets formA?l. I den grad selskapet oppnA?r overskudd ved driften, skal dette benyttes til A? realisere selskapets formA?l, herunder tiltak for A? sikre forsvarlig drift. Eventuelt overskudd kan ikke tas som utbytte.

A� 3 Aksjer

 1. Aksjekapitalen er pA? kr. 272.000,- fordelt pA? 272 aksjer pA?lydende kr. 1.000,-.
 2. Selskapets aksjer skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

A� 4 Salg og kjA?p av aksjer

 1. En aksjeeier kan selge eller overdra aksjer til sine nA�rstA?ende / arvinger iht. aksjelovens A�4-21. Dette skal meldes skriftlig til styret som skal godkjenne salget.
 2. En aksjeeier som A?nsker A? selge sine aksjer til andre enn sine nA�rstA?ende / arvinger, mA? melde dette skriftlig til daglig leder eller styrets leder. NA?r selskapets ledelse mottar forpliktende melding om aksjesalg, skal alle A?vrige aksjeeiere informeres skriftlig om dette. Aksjeeiere som A?nsker A? kjA?pe aksjer sender skriftlig, forpliktende melding om dette til daglig leder / styrets leder innen en frist pA? 2 mnd. Etter fristens utlA?p fordeles aksjene mellom de aksjeeiere som A?nsker A? kjA?pe aksjer, forholdsvis etter hvor mange aksjer den enkelte aksjeeier har fra fA?r. Prisen pr. aksje skal vA�re aksjens pA?lydende nominelle verdi; kr. 1.000,- pr. aksje.
 3. Dersom aksjeeierne i selskapet ikke A?nsker A? kjA?pe aksjene som er til salgs, kan generalforsamlingen vedta at SUS i Gjemnes AS selv skal lA?se inn aksjene. Pris settes til kr. 1.000,- pr. aksje.
 4. Dersom generalforsamlingen ikke vedtar A? lA?se inn aksjene som er innmeldt for salg, kan disse selges til organisasjoner, bedrifter eller personer, fortrinnsvis med tilknytning til nA�rmiljA?et i Gjemnes Kommune. Salgspris kan maksimum settes til kr. 1.000,- pr. aksje. Om ikke selger oppnA?r en akseptabel pris for aksjene som er utlagt for salg, kan han / hun trekke sitt tilbud om A? selge.
 5. All omsetning av aksjer skal godkjennes av styret, i samsvar med disse vedtekter og aksjeloven.

 

A� 5 ValgnemndA�A�A�A�A�A�A�A�

 1. Valgnemnda bestA?r av 3 personer som velges for 3 A?r av gangen. A�2 numeriske vararepresentanter velges for 1 A?r av gangen.
 2. Valgnemndas leder velges av generalforsamlingen for 1 A?r av gangen. Valgnemnda velger selv nestleder og sekretA�r.

 

A� 6 StyretA�A�A�A�A�

 1. Styrets sammensetning:
  1. Selskapets styre skal ha 6 medlemmer med inntil tre nummererte varamedlemmer.
  2. Styreleder og nestleder blir valgt av generalforsamlingen for ett A?r av gangen. Om nestleder mA? tiltre styreleders funksjon pA? permanent basis eller selv fratrer sitt verv, velges ny nestleder av styret blant styrets medlemmer for resten av valgperioden.
  3. Styremedlemmene blir valgt for to A?r av gangen, og varamedlemmer blir valgt for ett A?r.
 2. Styrets oppgaver:
  1. Lede SUS i Gjemnes AS i trA?d med vedtekter, lov, forskrift, A?rsmA?tevedtak og instruks.
  2. Utarbeide instrukser, driftsreglement og forretningsregler.
  3. Ansette daglig leder og andre lederpersoner, og fastsette arbeidsinstrukser, ansvarsomrA?der og lA?nn for disse.
  4. Utstede nA?dvendige fullmakter til ansatte og eventuelt andre som utfA?rer arbeid for selskapet.
 3. Styret er beslutningsdyktig nA?r mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak i styret avgjA?res ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, avgjA?res styresaker ved lederens dobbeltstemme.
 4. Styret sammenkalles til mA?te av styrets leder nA?r han / hun finner det nA?dvendig, eller nA?r 2 av styremedlemmene krever det for en bestemt sak.
 5. Protokoll over forhandlinger fA?res.

 

A� 7 Signatur a�� prokura

 1. SUS i Gjemnes AS forpliktes rettslig ved underskrift av styrets leder sammen med et annet styremedlem. Styret kan meddele prokura og tilbakekalle slik med A?yeblikkelig virkning.

 

A� 8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er A?verste myndighet for SUS i Gjemnes AS, og sammenkalles av styrets leder eller stedfortreder. Generalforsamlingen ledes av en person som velges pA? mA?tet.
 2. Representasjon pA? generalforsamlingen
  1. PA? generalforsamlingen representerer hver aksje en stemme, som i disse vedtekter benevnes som en aksjestemme.
  2. En aksjeeier kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Ingen kan stille med fullmakt fra mer enn en aksjeeier.
  3. Organisasjoner og firmaer som er aksjeeier i SUS i Gjemnes AS, representeres ved dette foretakets styreleder eller en person styret i det aktuelle foretaket har valgt.
 3. Regnskapet fA?lger kalenderA?ret, og generalforsamlingen holdes hvert A?r innen utgangen av mai mA?ned.
 4. Saker som A?nskes behandlet pA? generalforsamlingen mA? vA�re innkommet til styret senest innen 1. februar.
 5. Innkallingen skjer med minst 2 ukers skriftlig varsel.
 6. FA?lgende saker skal behandles:
 7. Godkjennelse av A?rsregnskap og A?rsberetning.
 8. Bruk av overskudd eller dekning av underskudd i forhold til den fastsatte balansen.
 9. Valg av styre, valgnemnd og evt. personer til andre tillitsverv.
 10. Andre saker som i henhold til lov, vedtekter eller aksjonA�ravtale, hA?rer inn under generalforsamlingen.
 11. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av nA?r det i vedtektene er bestemt noe annet. Det kan ikke gjA?res bindende vedtak i saker som ikke stA?r pA? saklisten.
 12. Over forhandlinger fA?res protokoll.

 

A� 9 MedlemsmA?te a�� ekstraordinA�r generalforsamling

 1. NA?r et simpelt flertall i styret vedtar at det skal avholdes medlemsmA?te eller ekstraordinA�r generalforsamling, eller det kommer slikt krav underskrevet av minimum 2 aksjeeiere som sammen representerer minimum 20 % av selskapets aksjer, eller fra eventuell revisor, sA? skal slikt mA?te holdes.
 2. Innkalling til og avvikling av slikt mA?te skal skje etter samme mA?te som for ordinA�rt A?rsmA?te.
 3. EkstraordinA�rt A?rsmA?te plikter likevel ikke A? behandle alle de saker som kreves at skal behandles i A� 8.
 4. EkstraordinA�r generalforsamling ledes av en person som velges pA? mA?tet. Styrets leder, et annet styremedlem eller medlem i valgkomiteen besA?rger gjennomfA?ring av valg av mA?teleder.

 

A� 10 Endring av vedtektene

 1. Forandring av vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmA?tte aksjestemmer.

 

A� 11 Tvister

 1. Alle tvister mellom aksjeeiere og SUS i Gjemnes AS som vedrA?rer eierskap og tilhA?rende forhold, avgjA?res med bindende virkning for begge parter av en voldgiftsnemnd pA? 3 medlemmer. Hver av partene velger en representant i nemnda. Nemndas tredje medlem, som er dens oppmann, er sorenskriveren pA? NordmA?re eller av ham en oppnevnt jurist. I tilfelle en av partene 4 uker etter mottakelsen av skriftlig varsel ikke har oppnevnt sin representant, oppnevnes ogsA? denne av sorenskriveren. Voldgiftsnemnda avgjA?r samtidig med bindende virkning hvordan utgiftene med voldgiften skal fordeles mellom partene.

A�

A� 12 OpplA?sning av SUS i Gjemnes AS

 1. Forslag til opplA?sning av SUS i Gjemnes AS mA? vA�re innsendt til styret innen 1. juli og behandles pA? fA?rste ordinA�re A?rsmA?te. OpplA?sning mA?, for A? vA�re gyldig, ha minst 2/3 av aksjestemmene i selskapet. Dersom det ikke mA?ter nok stemmeberettigede til at slikt vedtak kan fattes, skal det innkalles til nytt mA?te etter samme regler som for innkalling til A?rsmA?te. Der kan vedtak om selskapets nedleggelse skje ved 2/3 flertall, regnet av frammA?tte aksjestemmer.
 2. Dersom selskapet opplA?ses skal aksjonA�rene fA? innlA?st sine aksjer for maksimum pA?lydende verdi, dersom det er nok midler igjen etter at foretakets gjeld er oppgjort. Om det fortsatt er verdier igjen i foretak skal resterende verdier tilfalle de lag og organisasjoner i Gjemnes Kommune som har bidratt med dugnadsinnsats siste 5 A?r, fordelt forholdsvis etter mengde deltakelse. Hvis dette ikke er mulig, fordeles midlene av formannskapet i kommunen blant lag/organisasjoner som arbeider for utvikling og vekst i Gjemnes Kommune.