SUS står for:

Samarbeid Utvikling Skaparvilje

Vi vil ha fleire til å besøke oss.

Vi vil at fleire skal bo her.

Vi vil at folk skal trivast her.

 

Styret for SUS i Gjemnes:
Arnar Lyche, leder
Hans Martin Flatsetø, nestleder
Øyvind Silset, styremedlem
Kari Aamyri Bø, styremedlem
Ola Hoftun, styremedlem
Berit Wiik Sjømæling, styremedlem

1. vara: Mads L. Aspås

 

Vedtekter for SUS i Gjemnes AS

Vedtatt av generalforsamlingen 25. april 2017

 

§1 Navn og organisering

 1. Selskapets navn er SUS i Gjemnes AS
 2. SUS i Gjemnes AS er et aksjeselskap som har forretningskontor i Gjemnes kommune.

 

§2 Formål

 1. Selskapets formål er å arbeide for utvikling og vekst i Gjemnes kommune.
 2. Hovedarrangementet skal være arrangementet Dyregod/Dyregod-dagane, med visjon om å være den mest profesjonelle og slagkraftige messe for landbruk og andre bygdenæringer i Midt-Norge, og posisjonere Gjemnes kommune som et attraktivt sted å bo.
 3. I tillegg skal selskapet ta initiativ til å gjennomføre, alene og /eller sammen med andre, ulike typer arrangement som kan bidra til aktivitetsøkning og vekst i kommunen.
 4. Den kapital som selskapet over tid bygger opp, skal benyttes i tråd med selskapets formål. I den grad selskapet oppnår overskudd ved driften, skal dette benyttes til å realisere selskapets formål, herunder tiltak for å sikre forsvarlig drift. Eventuelt overskudd kan ikke tas som utbytte.

§3 Aksjer

 1. Aksjekapitalen er på kr. 272.000,- fordelt på 272 aksjer pålydende kr. 1.000,-.
 2. Selskapets aksjer skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

§4 Salg og kjøp av aksjer

 1. En aksjeeier kan selge eller overdra aksjer til sine nærstående / arvinger iht. aksjelovens §4-21. Dette skal meldes skriftlig til styret som skal godkjenne salget.
 2. En aksjeeier som ønsker å selge sine aksjer til andre enn sine nærstående / arvinger, må melde dette skriftlig til daglig leder eller styrets leder. Når selskapets ledelse mottar forpliktende melding om aksjesalg, skal alle øvrige aksjeeiere informeres skriftlig om dette. Aksjeeiere som ønsker å kjøpe aksjer sender skriftlig, forpliktende melding om dette til daglig leder / styrets leder innen en frist på 2 mnd. Etter fristens utløp fordeles aksjene mellom de aksjeeiere som ønsker å kjøpe aksjer, forholdsvis etter hvor mange aksjer den enkelte aksjeeier har fra får. Prisen pr. aksje skal være aksjens pålydende nominelle verdi; kr. 1.000,- pr. aksje.
 3. Dersom aksjeeierne i selskapet ikke ønsker å kjøpe aksjene som er til salgs, kan generalforsamlingen vedta at SUS i Gjemnes AS selv skal løse inn aksjene. Pris settes til kr. 1.000,- pr. aksje.
 4. Dersom generalforsamlingen ikke vedtar å løse inn aksjene som er innmeldt for salg, kan disse selges til organisasjoner, bedrifter eller personer, fortrinnsvis med tilknytning til nærmiljøet i Gjemnes kommune. Salgspris kan maksimum settes til kr. 1.000,- pr. aksje. Om ikke selger oppnår en akseptabel pris for aksjene som er utlagt for salg, kan han / hun trekke sitt tilbud om å selge.
 5. All omsetning av aksjer skal godkjennes av styret, i samsvar med disse vedtekter og aksjeloven.

 §5 Valgnemnda

 1. Valgnemnda består av 3 personer som velges for 3 år av gangen. 2 numeriske vararepresentanter velges for 1 år av gangen.
 2. Valgnemndas leder velges av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Valgnemnda velger selv nestleder og sekretær.

§6 Styret

 1. Styrets sammensetning:
  1. Selskapets styre skal ha 6 medlemmer med inntil tre nummererte varamedlemmer.
  2. Styreleder og nestleder blir valgt av generalforsamlingen for ett år av gangen. Om nestleder må tiltre styreleders funksjon på permanent basis eller selv fratrer sitt verv, velges ny nestleder av styret blant styrets medlemmer for resten av valgperioden.
  3. Styremedlemmene blir valgt for to år av gangen, og varamedlemmer blir valgt for ett år.
 2. Styrets oppgaver:
  1. Lede SUS i Gjemnes AS i tråd med vedtekter, lov, forskrift, årsmøtevedtak og instruks.
  2. Utarbeide instrukser, driftsreglement og forretningsregler.
  3. Ansette daglig leder og andre lederpersoner, og fastsette arbeidsinstrukser, ansvarsområder og lønn for disse.
  4. Utstede nødvendige fullmakter til ansatte og eventuelt andre som utfører arbeid for selskapet.
 3. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak i styret avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, avgjøres styresaker ved lederens dobbeltstemme.
 4. Styret sammenkalles til møte av styrets leder når han / hun finner det nødvendig, eller når 2 av styremedlemmene krever det for en bestemt sak.
 5. Protokoll over forhandlinger føres.

 §7 Signatur og prokura

 1. SUS i Gjemnes AS forpliktes rettslig ved underskrift av styrets leder sammen med et annet styremedlem. Styret kan meddele prokura og tilbakekalle slik med øyeblikkelig virkning.

§8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er øverste myndighet for SUS i Gjemnes AS, og sammenkalles av styrets leder eller stedfortreder. Generalforsamlingen ledes av en person som velges på møtet.
 2. Representasjon på generalforsamlingen
  1. På generalforsamlingen representerer hver aksje en stemme, som i disse vedtekter benevnes som en aksjestemme.
  2. En aksjeeier kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Ingen kan stille med fullmakt fra mer enn en aksjeeier.
  3. Organisasjoner og firmaer som er aksjeeier i SUS i Gjemnes AS, representeres ved dette foretakets styreleder eller en person styret i det aktuelle foretaket har valgt.
 3. Regnskapet følger kalenderåret, og generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av mai måned.
 4. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest innen 1. februar.
 5. Innkallingen skjer med minst 2 ukers skriftlig varsel.
 6. Følgende saker skal behandles:
 7. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning.
 8. Bruk av overskudd eller dekning av underskudd i forhold til den fastsatte balansen.
 9. Valg av styre, valgnemnd og ev. personer til andre tillitsverv.
 10. Andre saker som i henhold til lov, vedtekter eller aksjonæravtale, hører inn under generalforsamlingen.
 11. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av når det i vedtektene er bestemt noe annet. Det kan ikke gjøres bindende vedtak i saker som ikke står på saklisten.
 12. Over forhandlinger føres protokoll.

§9 Medlemsmøte og ekstraordinær generalforsamling

 1. Når et simpelt flertall i styret vedtar at det skal avholdes medlemsmøte eller ekstraordinær generalforsamling, eller det kommer slikt krav underskrevet av minimum 2 aksjeeiere som sammen representerer minimum 20 % av selskapets aksjer, eller fra eventuell revisor, så skal slikt møte holdes.
 2. Innkalling til og avvikling av slikt møte skal skje etter samme møte som for ordinært årsmøte.
 3. Ekstraordinært årsmøte plikter likevel ikke behandle alle de saker som kreves at skal behandles i §8.
 4. Ekstraordinær generalforsamling ledes av en person som velges på møtet. Styrets leder, et annet styremedlem eller medlem i valgkomiteen besørger gjennomføring av valg av møteleder.

§10 Endring av vedtektene

 1. Forandring av vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte aksjestemmer.

§11 Tvister

 1. Alle tvister mellom aksjeeiere og SUS i Gjemnes AS som vedrører eierskap og tilhørende forhold, avgjøres med bindende virkning for begge parter av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Hver av partene velger en representant i nemnda. Nemndas tredje medlem, som er dens oppmann, er sorenskriveren på Nordmøre eller av ham en oppnevnt jurist. I tilfelle en av partene 4 uker etter mottakelsen av skriftlig varsel ikke har oppnevnt sin representant, oppnevnes også denne av sorenskriveren. Voldgiftsnemnda avgjør samtidig med bindende virkning hvordan utgiftene med voldgiften skal fordeles mellom partene.

§12 Oppløsning av SUS i Gjemnes AS

 1. Forslag til oppløsning av SUS i Gjemnes AS må være innsendt til styret innen 1. juli og behandles på første ordinære årsmøte. Oppløsning må, for å være gyldig, ha minst 2/3 av aksjestemmene i selskapet. Dersom det ikke møter nok stemmeberettigede til at slikt vedtak kan fattes, skal det innkalles til nytt møte etter samme regler som for innkalling til årsmøte. Der kan vedtak om selskapets nedleggelse skje ved 2/3 flertall, regnet av frammøtte aksjestemmer.
 2. Dersom selskapet oppløses skal aksjonærene få innløst sine aksjer for maksimum pålydende verdi, dersom det er nok midler igjen etter at foretakets gjeld er oppgjort. Om det fortsatt er verdier igjen i foretak skal resterende verdier tilfalle de lag og organisasjoner i Gjemnes kommune som har bidratt med dugnadsinnsats siste 5 år, fordelt forholdsvis etter mengde deltakelse. Hvis dette ikke er mulig, fordeles midlene av formannskapet i kommunen blant lag/organisasjoner som arbeider for utvikling og vekst i Gjemnes kommune.